Blog

ממעינות החכמה האלוקית

התורה מצווה במקומות רבים על חובת שמירת בריאות הגוף ועל חובת שמירת בריאות הנפש .וכל אחד יודע לצטט :" ונשמרתם לנפשותיכם מאוד "…אך הרמב"ם גדול הרופאים בכל הזמנים לא מסתפק באמרות .אלא הוא מכניס בספרו היד החזקה פרק שלם בהלכות דעות פרק ד ." היות הגוף שלם " ומסביר את החשיבות של שלמות הגוף והנפש את ההדדיות שבניהם ,כמו שמוסבר בתורת הקבלה והחסידות .שההדדיות בן הגוף והנפש מקבילה היא להדדיות בן איש לאשה .האם הגוף נמשל לאישה והנפש לאיש לזה לא נכנס עכשיו אך ברמז אשה גימטריה "דבש" הינו 306 .ד = 4 .ב = 2 ש=300 . וכן במילה אשה .א=1 .ש=300, ה=5, הינו 306 .אך כמובן מקור הדבש מהדבורה .שלא לשכוח שיש לה גם עוקץ…אז בריאות איתנה לכולנו והענין נרמז גם בתחילת התורה ."בראשית" נותריקו ."יש בראות" מעניין אם יש עוד שפה בעולם אשר מתרגמים את המילה בראשית .או מנסים לעשות נותריקון יוצא פלא כזה .ונסיים בלשון העממית " העיקר זה הבריאות "… והתראות בכתבה הבא .מתוך בריאות נכונה לכולנו .

דילוג לתוכן